AKTY PRAWNE:

  • Uchwała w sprawie: sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Załącznik
  •  Projekt uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - Załącznik
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594
    z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisk, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1118)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 182)

 

 

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl