Drukuj

 Regulamin Platformy Konsultacji Społecznych
Urzędu Miejskiego w Będzinie

 

§ 1
Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych utworzonej w ramach projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Platforma umożliwia użytkownikom korzystanie z interaktywnej części portalu w celu przekazania komentarzy i opinii na temat konsultowanych inwestycji i projektów.

3. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:

 

regulamin – regulamin portalu internetowego www.konsultacje.bedzin.eu,

portal – portal internetowy www.konsultacje.bedzin.eu,

interaktywna część portalu – część dotycząca konsultacji społecznych, w których można wziąć udział za pośrednictwem portalu,

administrator – Miasto Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

użytkownik – każdy osoba korzystająca z portalu.§ 2

Korzystanie z portalu1. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:

- zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

- nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),

- propagowania przemocy,

- umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,

- używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie regulaminu.

 

§ 3

Konsultacje społeczne projektów i inwestycji

 

1. Użytkownik może wziąć bezpłatnie w konsultacjach społecznych w interaktywnej części portalu za pomocą formularza kontaktowego lub ankiety, z możliwością pobrania i wypełnienia. Po wypełnieniu ankietę można odesłać na wskazany adres.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl