Projekt miejscowego planu dla Śródmieścia Będzina gotowy - spotkanie konsultacyjne
13 kwietnia 2018

Jeszcze do 18 kwietnia br. można zgłaszać swoje uwagi do projektu miejscowego planu dla dzielnicy Śródmieście.

Miasto Będzin, decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r., przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście. Obszar objęty granicami projektu planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 160 ha. W związku z istotnym znaczeniem tej centralnej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców oraz rozwoju naszego miasta, proces prac nad projektem planu wspierał szereg działań konsultacyjnych skierowanych do wszystkich będzinian zainteresowanych tematem.

Zasadniczym celem przystąpienia do prac nad nowym planem dla tego terenu była konieczność odpowiedzi na zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby i przepisy dotyczące m.in. założeń ustawy krajobrazowej, kwestii parkingów przy obiektach użyteczności społecznej czy garaży, sytuowania nadajników telefonii komórkowych oraz stworzenia racjonalnych warunków dla istniejących i potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

Prace nad projektem planu objęły szereg dyskusji i konsultacji z mieszkańcami Będzina nt. kierunków zmian w przestrzeni tej centralnej części miasta. W ramach prac koncepcyjnych nad projektem planu wykorzystano następujące formy konsultacyjne, w których udział wzięło ponad 70 osób:

  • zbieranie uwag, propozycji i pomysłów do powstającego dokumentu w oparciu o ankietę elektroniczną oraz formularz oczekiwań, udostępnione na platformie do konsultacji online (www.konsultacje.bedzin.eu);
  • działalność punktu konsultacyjnego, który w czerwcu 2017 r. został uruchomiony  w centrum Będzina – w punkcie była  możliwość zapoznania się z wstępnymi założeniami dla powstającego dokumentu oraz wyrażenia opinii, obaw i propozycji rozwiązań istotnych dla przestrzeni dzielnicy Śródmieście;
  • otwarte warsztatowe spotkania konsultacyjne w formule Planning for Real, oparte o pracę z trójwymiarową makietą terenu, których celem była identyfikacja potrzeb i problemów obszaru ścisłego śródmieścia Będzina;
  • indywidualne wywiady pogłębione pozwalające poznać opinie kluczowych podmiotów instytucjonalnych (takich jak przedsiębiorcy i organizacje posiadające nieruchomości na terenie Śródmieścia) dotyczące planowanych lub pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tego terenu.

Wszystkie zebrane w ten sposób głosy mieszkańców przekazane zostały do projektanta planu i wzięte pod uwagę przy konstruowaniu propozycji dokumentu. Poniżej przedstawiono główne informacje związane z założeniami powstałego projektu.

Projekt miejscowego planu przeznacza przedmiotowy obszar Śródmieścia Będzina przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW) oraz jednorodzinną (MN), w tym w obu przypadkach częściowo z równoważną funkcją usługową, tj. odpowiednio: MW-U i MN-U. Stosunkowo duży odsetek terenu, zwłaszcza w zachodniej i południowej części, został przeznaczony pod różnego rodzaju usługi. Wymienione powyżej funkcje przeważnie wyznaczono na zasadzie utrwalenia oraz umożliwienia „dogęszczenia” i kontynuacji istniejącego zainwestowania.

Projekt planu wprowadza ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, chroniąc swoimi zapisami: obszary, obiekty i budynki wpisane do rejestru zabytków oraz stanowiska archeologiczne (ustalając dla nich konieczność uwzględnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych), jak również elementy ujęte, bądź wskazane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (dla których obowiązują ustalenia zawarte w przedmiotowej uchwale). Projekt planu wyznacza również dodatkowe strefy ochrony konserwatorskiej (w tym A1 – ścisłej ochrony konserwatorskiej, B1 – ochrony konserwatorskiej) oraz ochrony ekspozycji.

Poszczególne funkcje terenów objętych planem wyznaczono na zasadzie utrwalenia oraz umożliwienia „dogęszczenia” i kontynuacji istniejącego zainwestowania, posiadają one dostęp do infrastruktury technicznej, w tym dróg. Plan przewiduje jedynie przedłużenie odcinka drogi publicznej – ul. Jana Kochanowskiego oraz poprowadzenie nowego odcinka w rejonie ul. Podjazie. Rozwiązania zawarte w planie miejscowym spełniają oczekiwania społeczne, umożliwiając na analizowanym terenie zarówno zamieszkanie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej w postaci szeroko rozumianej działalności usługowej, tym samym przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta.

Plan miejscowy uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez utrwalenie i rozbudowę układu komunikacyjnego, wyznaczenie terenów: komunikacji pieszo-rowerowej, komunikacji pieszej oraz wydzielonych placów, jak również wprowadzenie – przeważnie sankcjonujących stan faktyczny – przeznaczeń: usług publicznych, usług kultu religijnego, usług kultury, usług bezpieczeństwa publicznego, cmentarza, czy umożliwienie lokalizowania usług o charakterze publicznym również na terenach przewidzianych pod funkcję usługową. Dodatkowo, projekt planu uwzględnia potrzebę zabezpieczenia przestrzeni pełniących funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, wprowadzając tereny: usług sportu i rekreacji, zieleni urządzonej oraz wód powierzchniowych śródlądowych, wpływających pozytywnie na jakość życia ogółu mieszkańców

Opisany pokrótce wyżej projekt planu poddany jest obecnie pod konsultacje społeczne, które obok dyskusji publicznej, obejmują następujące, umożliwiające zapoznanie się z planem i zgłoszenie do niego uwag, formy:

  • działalność punktu konsultacyjnego (na skwerze przed Urzędem Miejskim w Będzinie) w terminach 12-13 i 16-18 kwietnia br.
  • 2 spotkania konsultacyjne: w terminach 9 i 18 kwietnia br. o godz. 16.30 w UM w Będzinie.

Uwagi przyjmowane są do 18 kwietnia 2018 r. Więcej informacji nt. projektu planu oraz działań konsultacyjnych znaleźć można na stronie www.konsultacje.bedzin.eu.

 

 

Konsultacje społeczne wspierające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście współfinansowane są z grantu otrzymanego przez Miasto Będzin w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl