Zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych
27 stycznia 2017

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które w przyszłości będą mogły być realizowane na terenie miasta Będzina w ramach Programu Rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Aby zgłosić propozycję swojego projektu należy wypełnić kartę projektu. Wypełnioną kartę zgłoszenia projektu do Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina można składać do dnia 10 lutego 2017 r. w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@um.bedzin.pl, wpisując w tytule „Karta zgłoszenia projektu – rewitalizacja”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 z dopiskiem: „Karta zgłoszenia projektu – rewitalizacja”,
  • bezpośrednio do pokoju nr 224 w Urzędzie Miejskim w Będzinie w godzinach pracy urzędu.

Karty zgłoszenia projektu niekompletne, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Prezydent Miasta Będzina.

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym. Przedmiotem propozycji mogą być gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, ale także wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym terenie.

Karta zgłoszenia projektu on-line

Karta zgłoszenia - pobierz

Wykaz ulic w obszarze rewitalizacji

 

Projekt „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotyp Fundusze Europejskie - pomoc techniczna   logotyp _ unia Europejska Fundusz Spóności

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl